Strona głównaRegulamin
Żel do masażu CBD z Cannabidiolem  VIVAPHARM - 650 ml
Szybki podgląd
49,00 zł
Pomocna Dłoń Kominek Zapachowy Ceramiczny - Czarny
Szybki podgląd
39,00 zł
Balsam do rąk OLEJ ARGANOWY + Shea 205 ml
Szybki podgląd
19,00 zł
Maska do twarzy z Kwasem Hialuronowym, przeciwzmarszczkowa 30 ml
Szybki podgląd
12,00 zł
Herbatka Świąteczna BIO 120g DARY NATURY
Szybki podgląd
18,00 zł
Naturalne Kosmetyki - Zestaw Prezentowy Świąteczny - 4 szt
Szybki podgląd
85,00 zł
Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

impress-pharma.pl


Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Beata Brzezina Kurzyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Impress-Pharma Beata Brzezina-Kurzyńska , z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Gwiaździstej 13 lok.19 , 01-651
Warszawa, o numerze NIP: 5251930615 oraz REGON: 141332610 wpisana do CEIDG.


Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


I POSTANOWIENIA OGÓLNE


1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.impress-pharma.pl prowadzony jest przez Beatę Brzezina Kurzyńską – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.
2) Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny Umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
3) W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
4) Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Klienta stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
5) Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz innych krajów.
6) Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
7) Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od Wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi Produktów bez Wad.
8) Ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
9) Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.impress-pharma.pl
10) Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
11) Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna i hurtowa naturalnych kosmetyków za pośrednictwem sieci Internet.
12) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
13) W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
14) W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności te, które zostały wymienione powyżej.
15) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
16) Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
b. mediację,
c. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
d. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.


II DEFINICJE


1) REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy;
2) STRONA – Klient lub Sprzedawca; Strony - Klient oraz Sprzedawca łącznie;
3) UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość dostępnych w Sklepie;
4) KANAŁY KOMUNIKACJI – formy składania Zamówień na odległość;
5) SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.impress-pharma.pl;
6) SPRZEDAWCA – Impress-Pharma Beata Brzezina-Kurzyńska , z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Gwiaździstej 13 lok.19 , 01-651 Warszawa, o numerze NIP: 5251930615 oraz REGON: 141332610 wpisana do CEIDG.;
7) USŁUGODAWCA – Impress-Pharma Beata Brzezina - Kurzyńska , z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Gwiaździstej 13 lok.19 , 01-651 Warszawa, o numerze NIP: 5251930615 oraz REGON: 141332610 wpisana do CEIDG.;

8) KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu ;
9) KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
10) USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę o Świadczenie usług elektronicznych z Usługodawcą;
11) ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży;
12) UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu;
13) KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu w Sklepie oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu Umów sprzedaży;
14) REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie;

15) UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu;
16) PRODUKT – rzecz ruchoma sprzedawana za pośrednictwem Sklepu;
17) FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony Produkt, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
18) FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego Produktu, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
19) DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Klienta;
20) ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od Umowy oraz wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży;
21) KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;
22) INFORMACJA – informacja o Produkcie, znajdująca się przy zdjęciu Produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego Produktu, umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami;
23) KOSZYK – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca zapamiętywanie w systemie teleinformatycznym wybranych przez Klienta Produktów stanowiących przedmiot Umowy sprzedaży;
24) MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Klienta w złożonym Zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta Produkt;
25) MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje Produkt będący przedmiotem zawartej Umowy sprzedaży w posiadanie;
26) ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
27) PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Klienta Produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy sprzedaży lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy sprzedaży wlicza się świadczenie Dostawy Produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Klienta jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy Produktu;
28) USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
29) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie System teleinformatyczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie;
30) NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców przez Usługodawcę informacji handlowych własnych Produktów;
31) SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję danych;
32) WADA – Wada prawna lub Wada fizyczna zakupionego Produktu;


III REJESTRACJA


1) Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.
2) W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz Rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
3) Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

a. imię;
b. nazwisko;
c. adres do dostawy (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj);
d. adres na fakturze (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj);
e. adres e-mail;
f. numer telefonu;


4) Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
5) Oprócz danych wskazanych powyżej, Użytkownik opcjonalnie może uzupełnić dodatkowe pola formularza: nazwa firmy – dotyczy Klientów nie będących Konsumentami oraz numer NIP – dotyczy
Klientów nie będących Konsumentami.
6) Opcjonalnie Użytkownik może wskazać inny adres do wysyłki i podać odpowiednio dane niezbędne do realizacji zamówienia.
7) W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
8) W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji Zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.
9) Zaleca się, aby Klient zachował staranność przy wypełnianiu Formularza rejestracji, ponieważ podanie niepełnych bądź nieprawdziwych danych, jak również brak innej możliwości weryfikacji danych teleadresowych uniemożliwi Sprzedawcy realizację Zamówienia.


IV ZAMÓWIENIA


1) Informacje o Produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
2) Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
3) Rejestracja i założenia Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu bez uprzedniej Rejestracji, korzystając z możliwości Formularza zamówienia.
4) W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
5) Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.
6) Aby sfinalizować Zamówienie Klient powinien dodać do Koszyka wybrane Produkty oraz wybrać Formę płatności i Formę dostawy. Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku Konta podając w Formularzu Zamówienia dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy sprzedaży.
7) Klient jest uprawniony określić formy rachunku ( paragon lub faktura VAT).
8) Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, w przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient powinien wybrać przycisk „Potwierdzam zakup”. Po otrzymaniu informacji o złożonym Zamówieniu, Sprzedawca sprawdza dostępność Produktu w magazynie i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) informację o przyjęciu Zamówienia. Za chwilę zawarcia Umowy sprzedaży uznaje się wysłane na adres e-mail potwierdzenie złożonego Zamówienia.
9) Zamówiony Produkt dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
10) Sprzedawca przystępuje do realizacji złożonego Zamówienia (tj. kompletowania i przygotowania Produktu do wysyłki) niezwłocznie od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, w przypadku wyboru przez Klienta przelewu jako Formy płatności lub od momentu przyjęcia Zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta Formy Płatności za pobraniem. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
11) Termin realizacji Zamówienia jest różny dla poszczególnych Produktów dostępnych w Sklepie Zazwyczaj realizacja Zamówienia odbywa się w ciągu 2-4 dni roboczych od potwierdzenia Zamówienia. Na całkowity czas realizacji Zamówienia składa się procedura przygotowania Produktu przez Sprzedawcę oraz czas potrzebny podmiotowi realizującemu dostawę na dostarczenie przesyłki do Klienta.
12) Maksymalnie wysyłka Produktu następuje w terminie do 14 dni, licząc od daty złożenia Zamówienia.
13) Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.
14) Sprzedawca dbając o jak najwyższe standardy świadczonych usług oraz zadowolenie swoich Klientów, w celu weryfikacji czy transakcja przebiegła pomyślnie może przesyłać Klientowi w terminie 14 dni od nadania przesyłki, wiadomość na podany przez Klienta e-mail z prośbą o wyrażenie opinii o Produkcie. Wyrażenie opinii jest prawem, a nie obowiązkiem Klienta. Wyrażenie opinii nie ma wpływu na bieżące Zamówienie, ani na ewentualne przyszłe zamówienia składane przez Klienta w Sklepie.
15) Sprzedawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Akcje promocyjne polegają na okresowym obniżeniu ceny Produktu. Okresowe obniżenie ceny Produktu obowiązuje do wyczerpania Produktów objętych akcją promocyjną lub do momentu upłynięcia okresu czasu, na jaki akcja była przewidziana. O rozpoczęciu i zakończeniu akcji promocyjnych, w tym o wyczerpaniu zapasów Produktów objętych akcją promocyjną Sprzedawca poinformuje Klientów.
16) Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą. W razie jakichkolwiek wątpliwości w przedmiocie obowiązywania i zakresu akcji promocyjnych zaleca się, aby Klienci skontaktowali się ze Sprzedawcą.


V SPOSÓB PŁATNOŚCI


1) Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
2) Sklep przewiduje następujące Formy Płatności:
a. przedpłata – płatność przelewem – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia:
rachunek bankowy: 37 1050 1054 1000 0091 4869 3857,w tytule przelewu: numer zamówienia.
b. płatność za pobraniem przy odbiorze,
c. płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
d.płatność poprzez system PayU
3) Kupujący dokonuje zakupu Produktu oraz Zamówienia Usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.
4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
5) Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na pod stronie Sklepu oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

VI REALIZACJA DOSTAWY


1) Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2) Zamówiony Produkt dostarczany jest zgodnie z wybraną przez Klienta Formą dostawy.
3) Klient ma możliwość wyboru innej Formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na stronie Sklepu. W takim przypadku, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kliencie.
4) W przypadku sytuacji opisanej powyżej informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Klientowi przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany Adres Kontaktowy po złożeniu Zamówienia.
5) Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego Zamówienia.
6) Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
7) Sklep dopuszcza zrealizowanie przesyłek poprzez Pocztę Polską. Po uprzednim uzgodnieniu przez Sprzedawcę i Klienta terminu, możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy (Warszawa).
8) Wysyłka Produktu w przypadku płatności przelewem następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie Sprzedawcy lub równoważnie po wysłaniu potwierdzenia dokonania zapłaty do Sprzedawcy. W sytuacji wyboru opcji „za pobraniem” płatność następuje przy odbiorze Produktu.
9) Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 694-574-031 lub 787-063-991, poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sklepu bądź na adres e-mail: sklep@impress-pharma.pl .
10) Klient który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22 [1] kodeksu cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 694-574-031 lub 787-063-991, poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sklepu bądź na adres e-mail: sklep@impress-pharma.pl.


VII REKLAMACJE – RĘKOJMIA


1) W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych kodeksu cywilnego za Wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
2) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli Wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
3) Roszczenie Konsumenta o usunięcie Wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od Wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia Wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
4) W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za Wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
5) Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym
6) Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
7) Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt. 5c wyłącznie w sytuacji gdy:
a. udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znad;
b. wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
c. treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą
8) Rzecz sprzedana ma Wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
9) W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli Wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia Wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że Wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
10) Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma Wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
c. żądać wymiany produktu na wolny od Wad;
d. żądać usunięcia Wady
11) Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli Wada jest nieistotna.
12) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
13) Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączy opis niezgodności Produktu z Umową.
14) Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
15) Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od Wad albo Wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
16) Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od Wad lub usunięcia Wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia Wady.
17) Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia Wady żądać wymiany rzeczy na wolną od Wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia Wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od Wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej Wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
18) Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
19) W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z Wadą pozostaje do wartości rzeczy bez Wady.
20) Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od Wad lub usunąć Wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
21) W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od Wad lub usunięcia Wady.
W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
22) Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
23) Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
24) W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
25) Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt. 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny z powodu Wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od Wad lub usunięcia Wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia Wady.
26) W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
27) Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za Wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu Wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
28) Jeżeli z powodu Wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu Wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu.
29) Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
30) W przypadku zatajenia Wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
Adresem reklamacyjnym jest: Impress - Pharma Beata Brzezina- Kurzyńska

01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 13 lok.19

VIII GWARANCJA


1) Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale VII Reklamacja – Rękojmia.
2) Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego Produktu.
3) Skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji nie wyklucza skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z niezgodności Produktu z Umową.


IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW


1) Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą

elektroniczną na adres: sklep@impress-pharma.pl lub listownie: Impress - Pharma Beata Brzezina- Kurzyńska 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 13 lok.19
2) Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z Produktem, dostępnym również pod adresem: www.impress-pharma.pl lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
3) Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
4) Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
5) W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
6) Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt lub Produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
7) Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
8) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu lub Produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z Produktu lub Produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd Produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru Produktu.

9) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszt dostarczenia Produktu z zastrzeżeniem, że:
a. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
b. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
c. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;
10) Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
11) Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
12) Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
13) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14) Wraz z odstąpieniem od Umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte ze Sprzedawcą lub innymi podmiotami, z którymi się on porozumiewał. Sprzedawca informuje Kupującego o wygaśnięciu umów dodatkowych niezwłocznie, po otrzymaniu oświadczenia odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.
15) W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od kredytu konsumenckiego (w przypadku wyboru przez Konsumenta ratalnej formy płatności), Sprzedawca ma prawo żądać od Konsumenta zapłaty ceny za zakupiony Produkt, chyba że zgodzi się go przyjąć. Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki nie powoduje automatycznego odstąpienia od Umowy ze Sprzedawcą.
16) Konsument, w sytuacji zawarcia Umowy ze Sprzedawcą oraz umowy o kredyt konsumencki na zakup Produktu, będącego przedmiotem Umowy pomiędzy nim a Sprzedawcą zobowiązany będzie do poniesienia kosztów udzielenia kredytu, które uregulowane są w umowie pomiędzy Konsumentem a Kredytodawcą.
17) Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej na drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi nie będącemu jednocześnie Konsumentem, tj. w myśl art. 43 [1] kodeksu cywilnego będącego przedsiębiorcą.


X ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1) Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi elektroniczne:
a. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie,
b. umożliwienie złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zamówienia,
c. Newsletter.
2) Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
3) Umowa o świadczenie Usług elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie oraz usługa Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.
4) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę.
5) Zalecane wymagania techniczne współpracy z Systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
6) Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej.
7) Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@impress-pharma.pl lub listownie: Impress - Pharma Beata Brzezina- Kurzyńska     01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 13 lok.19
8) Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
9) Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej: sklep@impress-pharma.pl lub listownie: Impress - Pharma Beata Brzezina- Kurzyńska       01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 13 lok.19
10) Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
11) Na drodze porozumienia Stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
12) Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
13) Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.


XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1) Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić z uwagi na zmiany w prawie powszechnie obowiązującym oraz z powodu zmiany w polityce działalności Sklepu.
2) Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
3) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.22 [1] kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
4) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22 [1] kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
5) Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a. telefonicznie: 694-574-031 lub 787-063-991

b. e-mail: sklep@impress-pharma.pl
c. pisemnie na adres: Impress - Pharma Beata Brzezina - Kurzyńska   01-651 Warszawa,     ul. Gwiaździsta 13 lok.19
d. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy.
6) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu.
7) Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
8) Nazwa Sklepu, adres pod którym jest dostępny: www.impress-pharma.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
9) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

Sklep internetowy impress-pharma.pl oferuje czeskie produkty naturalne w atrakcyjnych cenach. Sprzedajemy najwyższej jakości naturalne kosmetyki ziołowe takie jak maści ziołowe konopneżel konopny cannabis oraz czeskie żele z konopii. W specjalnej ofercie oferowana jest pielęgnacja włosów produkty, w tym produkty cannabis, oraz bardzo popularne maści z konopii. Nasze naturalne kosmetyki do pielęgnacji ciała są najwyższej jakości a maści konopne z Czech cieszą się dużym zainteresowaniem. Przez naszą firmę świadczona jest dystrybucja czeskich kosmetyków, prowadzimy również sklep z czeskimi kosmetykami. Zapraszamy do zapoznanai się z naszą ofertą oraz do zakupów, nasi pracownicy pomogą dokonać wyboru.
Strona Impress-Pharma.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług  zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zgodnie z dyrektywą UE 2016/679 (RODO) ,wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu,